• slider03
  • slider04
  • slider05
  • slider06
A A A

Pacjent

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną polegającej na uruchomieniu pracowni rtg oraz uruchomieniu i stosowaniu aparatów rtg na zdrowie ludzi i na środowisko

Szpital Miejski w Tychach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 43-100 Tychy, ul. Cicha27 tel. (032)780-87-00

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1941 z późn. zm.) art. 32c pkt.2

Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegającą na:

• uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące:

Aparat RTG: RAD Series E+ firmy Stephanix, Densotymetr: Horizon Wi firmy Hologic

Dla jednostki została wydana decyzja zezwalająca na uruchomienie i stosowanie aparatu rtg oraz zgoda na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu RTG - decyzja nr 295/2023 z dnia 28.06.2023 r., oraz na densotymetr decyzja 294/2023 z dnia 28.06.2023 - wydana przezŚląskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego

Pracownicy jednostki organizacyjnej zostali zaliczeni do kategorii B narażenia. Ocena narażenia pracowników prowadzona jest na podstawie systematycznych pomiarów dawek indywidualnych w sposób pozwalający stwierdzić prawidłowość zaliczenia pracowników do tej kategorii. W przeciągu ostatnich 12 miesięcy nie stwierdzono przekroczenia dawek granicznych określonych dla pracowników.

Kierownik jednostki organizacyjnej zapewnia wykonywanie działalności związanej z narażeniem zgodnie z zasadą optymalizacji wymagającą, żeby – przy rozsądnym uwzględnieniu czynników ekonomicznych i społecznych oraz aktualnego stanu wiedzy technicznej – liczba narażonych pracowników i osób z ogółu ludności oraz prawdopodobieństwo ich narażenia były jak najmniejsze, a otrzymywane przez nich dawki promieniowania jonizującego były możliwie małe.

Na podstawie powyższych informacji stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

W związku z wykonywaniem wyżej opisanej działalności do środowiska nie są uwalniane substancje promieniotwórcze.

Dokumentacja Medyczna

Każdy pacjent ma prawo żądać od szpitala, poradni udostępnienia dokumentacji medycznej na mocy Ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dziennik Ustaw z 31 marca 2009 Nr 52 poz. 417 z późn. zm.)

Skargi pacjentów

W centrali i oddziałach wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia funkcjonują komórki do spraw skarg i wniosków, w których pacjent może złożyć skargę związaną z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej w ramach ubezpieczenia w NFZ.

Regulamin organizacyjny z dnia 22 lutego 2024r,
Załącznik nr 1 do Regulaminu organizacyjnego - Schemat organizacyjny,
Załącznik nr 2 do Regulaminu organizacyjnego - Wskaźniki okołoporodowe,
Załącznik nr 3 - Cenniki,
Par. 11 OWU

Informujemy, że Regulamin organizacyjny w wersji papierowej dostępny jest w godzinach pracy w sekretariacie Dyrektora oraz całodobowo w Portierni Szpitala Miejskiego w Tychach.