A A A

logo onkologia 02 min

Szybka terapia onkologiczna to nowe rozwiązanie organizacyjne, mające na celu sprawne i szybkie poprowadzenie Pacjenta przez kolejne etapy diagnostyki i leczenia. Szybka terapia onkologiczna przeznaczona jest dla wszystkich Pacjentów, u których lekarze podejrzewają lub stwierdzą nowotwór złośliwy.

 

Korzyści wynikające z pakietu onkologicznego:

 • skrócenie kolejek dla pacjentów z podejrzeniem nowotworu,
 • szybka ścieżka od momentu podejrzenia nowotworu w POZ do wdrożenia odpowiedniego leczenia,
 • zapewnienie kompleksowej opieki na każdym etapie choroby,
 • uporządkowanie procesu diagnostyki i leczenia pacjenta.

 

Diagnostyka onkologiczna realizowana jest w Szpitalu Miejskim w Tychach w ramach Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w trzech zakresach:

 • onkologia,
 • gastroenterologia,
 • okulistyka.

Szczegółowy wykaz świadczeniodawców udzielających świadczeń zdrowotnych w ramach karty DILO dostępny jest pod adresem http://www.nfz-katowice.pl/dla-pacjenta/pakiet-onkologiczny

 

KARTA DIAGNOSTYKI I LECZENIA ONKOLOGICZNEGO

Karta diagnostyki i leczenia onkologicznego to nieodłączna część szybkiej terapii onkologicznej. Karta zastępuje skierowanie jednocześnie dokumentując cały proces diagnostyki i leczenia, aż do momentu powrotu Pacjenta do lekarza rodzinnego po zakończeniu leczenia. Karta uprawnia do leczenia bez limitów w określonych terminach oraz daje prawo do szybkiego dostępu do właściwego specjalisty, a także do szpitala.

 

Kto wydaje kartę?

 • Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), jeśli będzie podejrzewał lub zdiagnozuje nowotwór złośliwy u Pacjenta.
 • Lekarz specjalista w poradni ambulatoryjnej (AOS), jeśli podejrzewa lub zdiagnozuje chorobę nowotworową.
 • Pacjent może otrzymać kartę także w szpitalu – jeśli w wyniku hospitalizacji (nawet niezwiązanej z chorobą nowotworową) zostanie u Pacjenta wykryty nowotwór złośliwy. W takim przypadku warunkiem wydania karty będzie potwierdzenie diagnozy. Na tych samych zasadach kartę otrzyma Pacjent hospitalizowany z powodu nowotworu.
 • Kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego mogą otrzymać również Pacjenci z chorobą nowotworową, którzy rozpoczęli leczenie przed 1 stycznia 2015 r. W ich przypadku kartę będzie wystawiał lekarz prowadzący leczenie w szpitalu.

 

Karta obejmuje m.in.:

 • diagnostykę podstawową – wykaz badań diagnostycznych, które zostały zlecone i wykonane Pacjentowi,
 • diagnozę, a w przypadku rozpoznania nowotworu również informacje o stopniu zaawansowania choroby na podstawie diagnostyki wstępnej i pogłębionej,
 • harmonogram leczenia,
 • informację zwrotną dla lekarza POZ po zakończeniu leczenia.

 

KARTA DILO:

 • pełni rolę skierowania,
 • jest ważna u wszystkich świadczeniodawców posiadających zawartą umowę z NFZ na świadczenie usług medycznych, którzy w ramach umowy w rodzajach ambulatoryjna opieka specjalistyczna oraz leczenie szpitalne posiadają wyodrębniony zakres skojarzony przeznaczony na diagnostykę onkologiczną,
 • jest dokumentem uprawniającym do diagnostyki i leczenia bez limitów,
 • dokumentuje proces diagnostyki i leczenia, aż do momentu powrotu pacjenta do lekarza POZ po zakończeniu leczenia,
 • jest własnością pacjenta, jednakże na czas leczenia pacjenta jego Karta DILO jest zatrzymywana przez świadczeniodawcę danego etapu,
 • karta zostaje zamknięta w sytuacji gdy w wyniku diagnostyki wstępnej nie potwierdzono rozpoznania nowotworu złośliwego (zamkniecie na poziomie Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej) lub gdy zakończono leczenie pacjenta (zamknięcie na poziomie Leczenia Szpitalnego),
 • jest ewidencjonowana centralnie na obszarze całego kraju (unikanie dubli) i wydawana raz dla danego PESEL i danego rozpoznania ICD-10,
 • posiada unikalny numer identyfikacyjny, który jest nadawany automatycznie za pośrednictwem aplikacji udostępnionej przez Narodowy Fundusz Zdrowia,
 • Karta Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego może zostać ponownie wydana pacjentowi w przypadku nawrotu choroby, po zamknięciu poprzedniej karty.

 

ETAPY DIAGNOSTYKI I LECZENIA

Pacjent, u którego podejrzewa się chorobę nowotworową, musi być jak najszybciej zdiagnozowany i rozpocząć leczenie. Dlatego też na szybką terapię onkologiczną składa się kilka etapów:

 

Etap 1 – wstępna diagnostyka i szybka decyzja

 • wizyta u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej – przeprowadzenie podstawowych badań. W przypadku podejrzenia lub rozpoznania choroby nowotworowej Pacjent otrzymuje kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego będącą jednocześnie skierowaniem do specjalisty,
 • wizyta u specjalisty – czas oczekiwania Pacjenta na wizytę u lekarza specjalisty wynosi maksymalnie 2 tygodnie.

 

Etap 2 – potwierdzenie choroby i pogłębiona diagnostyka

 • Pacjent wykonuje badania zlecone przez lekarza specjalistę w ramach diagnostyki wstępnej (na podstawie tych badań lekarz potwierdza lub wyklucza chorobę nowotworową u Pacjenta). Etap wstępnej diagnostyki nie powinien trwać dłużej niż 4 tygodnie,
 • W celu określenia rodzaju wykrytego nowotworu, stopnia zaawansowania, liczby i miejsc ewentualnych przerzutów wykonuje się diagnostykę pogłębioną. Czas na przeprowadzenie diagnostyki pogłębionej nie powinien przekroczyć 3 tygodni.

Od momentu, gdy Pacjent zostanie wpisany na listę osób oczekujących na konsultację specjalisty, do postawienia diagnozy nie powinno minąć więcej niż 7 tygodni.

 

Etap 3 – kompleksowa opieka i szybka terapia

 • Lekarz specjalista kieruje Pacjenta ze zdiagnozowanym nowotworem na konsylium – właściwego dla danego rodzaju nowotworu. Zespół specjalistów decyduje o sposobie i harmonogramie leczenia. Następnie wybierana jest osoba nadzorująca, tzw. koordynator – prowadzący Pacjenta aż do zakończenia jego leczenia w ramach sieci diagnostyczno-terapeutycznej.
 • Koordynator nadzoruje proces leczenia Pacjenta onkologicznego. Wspiera Pacjenta informacyjnie, administracyjnie i organizacyjnie i pomaga mu komunikować się z lekarzami. Jego głównym zadaniem jest zapewnienie przepływu informacji na wszystkich etapach terapii, tak aby leczenie było dostosowane do indywidualnych potrzeb Pacjenta.

 

Etap 4 – skoordynowana opieka długofalowa po zakończonej terapii

 • po zakończeniu leczenia koordynator przekazuje Pacjenta (wraz z dokumentacją i zaleceniami) pod opiekę specjalisty odpowiedzialnego za wstępną diagnostykę. Jeśli wyniki badań nie wykazują pogorszenia stanu zdrowia, Pacjent – z programem stałej opieki długofalowej – kierowany jest do lekarza rodzinnego, który staje się ponownie dla pacjenta lekarzem prowadzącym.

 

W celu zarejestrowania się do w/w specjalistów w ramach karty DILO prosimy o kontakt z  P.  Agnieszką Błaż pod numerem telefonu /32/ 780-87-42.