A A A

Dokumenty wymagane przy przyjęciu do szpitala

 1. dowód osobisty
 2. dokument potwierdzający ubezpieczenie (np.:  legitymacja rencisty, legitymacja ubezpieczeniowa KRUS, NIP zakładu pracy, zaświadczenie z Urzędu Pracy)
 3. wykaz aktualnie zażywanych leków
 4. wszelką posiadaną dokumentację medyczną (płytki, zdjęcia RTG, wyniki badań, wypisy ze szpitala)

Przy przyjęciu pacjent obowiązany jest do przedstawienia dokumentów, stwierdzających jego tożsamość tj. dowód osobisty lub inny dokument tożsamości. Na podstawie numeru Pesel zostanie dokonana Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców do świadczeń opieki zdrowotnej.

EWUŚ to system umożliwiający natychmiastowe potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Informacje zgromadzone w systemie eWUŚ są aktualizowane codziennie według danych otrzymywanych m.in. z ZUS i KRUS i przedstawiają prawo pacjenta do świadczeń w dniu, w którym dokonano sprawdzenia.

W razie braku potwierdzenia uprawnień w systemie eWUŚ pacjent może przedstawić inne dokumenty, np.:

 • legitymacje emeryta lub rencisty;
 • aktualne zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego.

W razie braku dokumentu pacjent może złożyć oświadczenie o prawie do świadczeń. Druk zostanie pacjentowi wydany w Szpitalu, a personel pomoże w jego wypełnieniu. prawidłowo wypełniony dokument musi zawierać:

 • imię i nazwisko;
 • adres zamieszkania;
 • numer PESEL;
 • rodzaj dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 • podstawę prawną do świadczeń.

Przedstawiciel lub opiekun osoby małoletniej lub nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych, na oświadczeniu, oprócz danych podopiecznego musi wpisać dodatkowo swoje dane - imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL i rodzaj dokumentów potwierdzającego Twoją tożsamość.

 • SM-6
 • SM-7
 • SM-8
 • SM-9
 • SM-10