A A A

Każdej osobie ubezpieczonej w Narodowym Funduszu Zdrowia przysługują bezpłatne świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, udzielane przez jednostki  POZ, które mają zawartą umowę z Oddziałem Wojewódzkim NFZ.

Podstawowa Opieka Zdrowotna zapewnia świadczenia lecznicze, diagnostyczne, profilaktyczne, rehabilitacyjne oraz pielęgnacyjne z zakresu medycyny ogólnej, rodzinnej i pediatrii udzielane w miejscu zamieszkania oraz środowisku nauczania i wychowania, w warunkach ambulatoryjnych lub domowych.

 

W ramach POZ realizujemy następujące zakresy świadczeń:

 • świadczenia lekarza POZ,
 • świadczenia pielęgniarki POZ,
 • świadczenia położnej POZ,
 • transport sanitarny w POZ.

 

Zapraszamy do skorzystania z kompleksowych usług w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Gwarantujemy profesjonalną obsługę, kameralną atmosferę i pomoc w chorobie i cierpieniu.

Zapraszamy do złożenia deklaracji do Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej:

pobierz tutaj

Zapraszamy do złożenia deklaracji do Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej:

pobierz tutaj

Zapraszamy do złożenia deklaracji do Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej:

pobierz tutaj

Wszystkie deklaracje można pobrać ze strony:

http://www.nfz.gov.pl/dla-swiadczeniodawcy/pliki-do-pobrania/druki/

Deklaracje możecie Państwo również wypełnić w naszej Rejestracji, chętnie pomoże w tym nasz personel.

Pacjent ma prawo bezpłatnego wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej nie częściej niż trzy razy w roku kalendarzowym, a w przypadku każdej kolejnej zmiany wnosi opłatę w wysokości 80 zł.  Świadczeniobiorca nie ponosi opłaty w przypadku zmiany swojego miejsca zamieszkania lub w przypadku zaprzestania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez wybranego świadczeniodawcę, lekarza, pielęgniarkę lub położną podstawowej opieki zdrowotnej u wybranego świadczeniodawcy lub z innych przyczyn powstałych po stronie świadczeniodawcy (art. 28   ust. 1c i 1d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

 

Dostępność świadczeń POZ

Świadczenia w POZ udzielane są w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Rejestracja

Pacjent może rejestrować się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osób trzecich.

Zapraszamy do rejestracji telefonicznej: (32) 780-87-42

W stanach nagłych, schorzeniach ostrych i nagłych zachorowaniach, a także w innych stanach wymagających pilnej interwencji, gdy wymaga tego stan pacjenta, porada udzielana jest w dniu zgłoszenia. W schorzeniach przewlekłych świadczenia udzielane są w terminie uzgodnionym z pacjentem. W przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, podczas pobytu poza miejscem zamieszkania (np. na urlopie, w delegacji lub podczas wizyty u rodziny), ubezpieczony ma prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych u innego (niż wybrany przez złożenie deklaracji) lekarza POZ, mającego podpisaną umowę z NFZ.

Każdorazowo przed przyjęciem deklaracji wyboru oraz przy udzielaniu świadczeń zobligowani jesteśmy do  potwierdzenia uprawnień Pacjenta do świadczeń medycznych, służy do tego system EWUŚ.

Dlatego Pacjent korzystając ze świadczeń opieki zdrowotnej winien posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem.

 

Transport sanitarny w POZ

 • skierowanie na transport sanitarny POZ wystawia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej;
 • transport sanitarny w podstawowej opiece zdrowotnej przysługuje pacjentom w następujących sytuacjach:
  • kiedy zachodzi konieczność leczenia określonego schorzenia w innej placówce leczniczej (ambulatoryjnej opieki specjalistycznej) - z wyłączeniem stanów nagłego zagrożenia zdrowia lub życia;
  • dla zachowania ciągłości leczenia;
  • przewozu z miejsca zamieszkania na leczenie realizowane w trybie stacjonarnym (do szpitala);
  • przewozu z miejsca zamieszkania w celu wykonania zabiegów i procedur medycznych (np. badań) wynikających z leczenia prowadzonego przez lekarza poz.
 • Świadczenie obejmuje przejazd z miejsca zamieszkania pacjenta do świadczeniodawcy i z powrotem. Z bezpłatnego transportu sanitarnego korzysta pacjent wymagający podjęcia natychmiastowego leczenia w innej placówce leczniczej, w celu kontynuacji i zachowania ciągłości leczenia, a dysfunkcja narządu ruchu uniemożliwia skorzystanie ze środków transportu publicznego (bez względu na schorzenie);
 • z transportu sanitarnego częściowo płatnego (NFZ pokrywa 40% kosztów) pacjent może skorzystać, gdy jest zdolny do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy osoby trzeciej, ale wymaga pomocy przy korzystaniu ze środków transportu publicznego lub wymaga korzystania z pojazdów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.